بهشت و جهنم

بهشت و جهنم ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: