حریت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  1. آزادی
  2. آزادگی