وجوب اطاعت (ابهام‌زدایی)

وجوب اطاعت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: