تبیین (ابهام‌زدایی)

تبیین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  1. تبیین دین
  2. تبیین قرآن
  3. جهاد تبیین
  4. تبیین ضرورت رهبری