تمیم (ابهام‌زدایی)

تمیم ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: