خلق (ابهام‌زدایی)

خلق ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: