شریک (ابهام‌زدایی)

شریک ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

نام شخص

مفهوم

  • شریک (شرک)
  • شریک (شرکت)