شهامت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  1. شجاعت
  2. عزت نفس