صالح (ابهام‌زدایی)

صالح ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  1. انسان صالح
  2. صالح (لقب)
  3. حضرت صالح علیه السلام