نیکی ممکن است به یکی از دو مورد زیر اشاره داشته باشد: