جانشینی (ابهام‌زدایی)

«جانشینی» ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: