مخالفت (ابهام‌زدایی)

مخالفت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  1. مخالفت با هوای نفس (جهاد اکبر)
  2. مخالفت با پیامبر
  3. مخالفت با امام
  4. مخالفت با امام علی (مخالفان امام علی)