نصب (ابهام‌زدایی)

نصب ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: