ابان بن مصعب واسطی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

آشنایی اجمالی

ابان بن مصعب[۱] واسطی [۲]. گویا از طبقه پنجم است [۳]. و شیخ موسی عباسی زنجانی در کتاب الجامع فی الرجال به ترجمه زندگی‌ نامه‌اش پرداخته است

مجلسی ابان بن مصعب را ناشناس طبقه‌بندی می‌کند [۴]، در حالی که مامقانی به او به عنوان شخصی با وضعیت ناشناخته اشاره می‌کند [۵]. از طرف دیگر، زنجانی پیشنهاد می‌دهد که راوی باید در زمره راویان حَسن طبقه‌بندی شود [۶]، و در مقابل، جابلقی تأکید می‌کند که وضعیت ابان بن مصعب نامعلوم است، بنابراین نباید به حدیث او استناد کرد [۷].

مجموع روایاتی که از ابان بن مصعب نقل شده، یک روایت است.

ابن حجر اشاره کرده است که شیخ طوسی نام این راوی را در کتاب رجال الشیعه در میان راویان از امام صادق(ع) آورده و بیان داشته که این راوی کمتر روایت کرده است[۸]، بر اساس چاپ جدید این کتاب.

طوسی ذکر کرده است که راوی از اصحاب امام صادق(ع) بوده و این مطلب در رجال الطوسی[۹] ثبت شده است.

منابع ترجمه برای این راوی عبارتند از اعیان الشیعه[۱۰]، تنقیح المقال[۱۱]، جامع الرواة[۱۲]، الجامع فی الرجال[۱۳]، رجال الطوسی[۱۴] که در آن ابان بن مصعب واسطی نام برده شده است، طرائف المقال[۱۵]، غایه الآمال[۱۶]، قاموس الرجال[۱۷] که در آن آمده است همچنین برقی او را از اصحاب امام صادق(ع) شمرده است، مجمع الرجال[۱۸]، مستدرکات علم الرجال[۱۹]، مستدرک الوسائل[۲۰]، معجم رجال الحدیث[۲۱]، منهج المقال[۲۲]، الموسوعه الرجالیه[۲۳]، نقد الرجال[۲۴]، الوسیط[۲۵].

منابع ترجمه این راوی نزد عامه در لسان المیزان وجود دارد که در چاپ جدید[۲۶] و نیز در چاپ قدیم[۲۷] به چشم می‌خورد، و در آن ابان بن مصعب واسطی ذکر شده است.

منابع

پانویس

 1. الکافی: ۱ / ۴۰۹ ح ۵.
 2. رجال طوسی: ۱۵۴ شماره ۲۵۰.
 3. الموسوعة الرجالیّة: ۴ / ۲۵.
 4. الوجیزة، ص۱۴۲، شماره ۱۲.
 5. تنقیح المقال، ج۱، ص۹، شماره ۳۴.
 6. الجامع فی الرجال زنجانی، ج۱، ص۱۷.
 7. طرائف المقال، ج۱، ص۳۹۴، شماره ۳۰۹۰.
 8. لسان المیزان، ج۱، ص۳۸، شماره ۲۹.
 9. ص ۱۵۴، شماره ۲۵۰.
 10. اعیان الشیعه، ج۲، ص۱۰۴.
 11. تنقیح المقال، ج۱، ص۹، شماره ۳۴.
 12. جامع الرواة، ج۱، ص۱۵.
 13. الجامع فی الرجال، ج۱، ص۱۷.
 14. رجال الطوسی؛ ص۱۵۴، شماره ۲۵۰.
 15. طرائف المقال، ج۱، ص۳۹۴، شماره ۳۰۹۰.
 16. غایه الآمال، ص۷..
 17. قاموس الرجال، ج۱، ص۱۲۵، شماره ۳۱.
 18. مجمع الرجال، ج۱، ص۲۸.
 19. مستدرکات علم الرجال، ج۱، ص۹۳، شماره ۴۴.
 20. مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۷۷.
 21. معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۱۷۲، شماره ۴۵.
 22. منهج المقال، ص۱۸.
 23. الموسوعه الرجالیه، ج۴، ص۲۵.
 24. نقد الرجال، ص۵، شماره ۲۰.
 25. الوسیط، ص۴.
 26. لسان المیزان، ج۱، ص۳۸، شماره ۲۹.
 27. لسان المیزان، ج۱، ص۲۶، شماره ۲۹.