مقدمه

منابع

پانویس

  1. حسین راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص۱۸۷.
  2. خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج۳، ص۷۲.
  3. ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغة، ج۱، ص۴۲۵.
  4. «و از سر ستم و گردنکشی، با آنکه در دل باور داشتند آن را انکار کردند» سوره نمل، آیه ۱۴.
  5. نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، ص:۲۰۷-۲۰۸.