تدبیر

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از تدابیر)

مقدمه

برنامه‌ریزی سیاسی

برنامه‌ریزی اقتصادی

برنامه‌ریزی اجتماعی

برنامه‌ریزی خانوادگی

منابع

پانویس

 1. حسین راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص۳۰۷.
 2. ابن‌منظور، لسان العرب، ج۴، ص۲۷۳.
 3. خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج۸، ص۳۱.
 4. «امر (آفرینش) را کارسازی می‌کند، آیات را آشکار می‌دارد باشد که شما به لقای پرورد» سوره رعد، آیه ۲.
 5. «کار (جهان) را از آسمان تا زمین تدبیر می‌کند سپس (کردارها) در روزی که در شمار شما هزار سال است به سوی او بالا می‌رود» سوره سجده، آیه ۵.
 6. بهاءالدین خرمشاهی، قرآن کریم، ترجمه، توضیحات و واژه‌نامه، ص۴۱۵.
 7. «امر (آفرینش) را کارسازی می‌کند، آیات را آشکار می‌دارد باشد که شما به لقای پرورد» سوره رعد، آیه ۲.
 8. «سپس بر اورنگ (فرمانفرمایی جهان) استیلا یافت؛ کار (هستی) را کارسازی می‌کند» سوره یونس، آیه ۳.
 9. «و چه کسی امر (آفرینش) را کارسازی می‌کند؟ خواهند گفت: خداوند» سوره یونس، آیه ۳۱.
 10. «آنگاه، به فرشتگان کارگزار» سوره نازعات، آیه ۵.
 11. وهبة بن مصطفی زحیلی، التفسیر المنیر، ج۳۰، ص۳۴-۳۵.
 12. سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان، ج۲۰، ص۱۸۴.
 13. نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، ص:۱۷۴.