اصحاب امام حسن عسکری

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

اصحاب امام عسکری

 1. ابراهیم بن حصیب انباری
 2. ابراهیم بن سعد اشعری‌
 3. ابراهیم بن عبدة نیسابوری
 4. ابراهیم بن عبده‌
 5. ابراهیم بن عقبه
 6. ابراهیم بن علی
 7. ابراهیم بن محمد بن فارس نیسابوری
 8. ابراهیم بن مهزیار
 9. ابراهیم بن هاشم قمی‌
 10. ابراهیم بن یزید
 11. ابن فرات‌
 12. ابن کردی‌
 13. ابو ادیان خادم‌
 14. ابو بکر فهفکی‌
 15. ابو حسن موسوی خیبری‌
 16. ابو حمزه نصیر خادم‌
 17. ابو سلیمان محمودی‌
 18. ابو طاهر بن بلبل‌
 19. ابو علی مطهر
 20. ابو عون ابرش‌
 21. ابو غانم‌
 22. ابو غرار
 23. ابو غنائم‌
 24. ابو قاسم حلبی‌
 25. ابو هاشم بن ابراهیم‌
 26. ابو هاشم عسکری‌
 27. ابو یحیی نعمانی‌
 28. ابوالبختری مؤدب
 29. ابوخلف عجلی
 30. ابومحمد علی بن بلال اسکافی
 31. ابویعقوب یوسف بن سخت بصری
 32. احمد بن ابراهیم بن اسماعیل بن داود بن حمدون
 33. احمد بن ابراهیم یکنی ابو حامد مراغی
 34. احمد بن ابی عبدالله‌
 35. احمد بن ادریس قمی
 36. احمد بن اسحاق بن سعد
 37. احمد بن اسحاق بن مصقله
 38. احمد بن حارث قزوینی‌
 39. احمد بن حسن بن علی بن فضال
 40. احمد بن حسین قمی‌
 41. احمد بن حماد محمودی ابو علی
 42. احمد بن عبدالله بن مروان انباری
 43. احمد بن عبید الله بن خاقان‌
 44. احمد بن محمد بن مطهر
 45. احمد بن محمد حضینی
 46. احمد بن محمد سیاری بصری
 47. احمد بن محمد
 48. احمد بن هلال
 49. احمد بن یزید
 50. احمد بن یعقوب بیهقی‌
 51. ادریس بن زیاد کفرتوثی‌
 52. اسحاق بن اسماعیل نیسابوری‌
 53. اسحاق بن محمد بصری
 54. اسحاق کندی‌
 55. اسماعیل بن محمد بن علی بن اسماعیل هاشمی عباسی
 56. اسماعیل بن محمد بن علی‌
 57. اسماعیل بن محمد عباسی‌
 58. بطریق متطبب‌
 59. بورق بوشنجانی‌
 60. جابر بن یزید فارسی
 61. جعفر بن ابراهیم بن نوح
 62. جعفر بن سهیل صیقل
 63. جعفر بن شریف جرجانی‌
 64. جعفر بن محمد بن موسی‌
 65. جعفر بن محمد قلانسی‌
 66. حامد بن محمد بوشنجی‌
 67. حجاج بن سفیان عبدی‌
 68. حجاج بن یوسف عبدی‌
 69. حسن بن احمد مالکی
 70. حسن بن اسماعیل بن صالح‌
 71. حسن بن جعفر فافانی
 72. حسن بن ذویر
 73. حسن بن ظریف‌
 74. حسن بن علی بن نعمان کوفی
 75. حسن بن علی یمانی‌
 76. حسن بن محمد بن بابا
 77. حسن بن موسی خشاب
 78. حسن بن نضر ابوعون ابرش
 79. حسین بن اشکیب مروزی
 80. حسین بن حسن بن ابان
 81. حسین بن روح قمی‌
 82. حسین بن مالک‌
 83. حفص بن عمرو عمری
 84. حمدان بن سلیمان نیشابوری
 85. حمزة بن محمد
 86. حمزه بن سروری‌
 87. حمزه بن محمد
 88. حکاک‌
 89. حکیمه دختر امام جواد
 90. داود بن عامر اشعری قمی
 91. داوود بن اسود
 92. داوود بن قاسم جعفری‌
 93. رجاء بن یحیی بن سامان‌
 94. ریان بن صلت‌
 95. سعد بن عبدالله قمی
 96. سفیان بن محمد ضبعی‌
 97. سلیمان بن حفص مروزی‌
 98. سهل بن زیاد
 99. سیف بن لیث‌
 100. شاهویه بن عبد ربه‌
 101. شاهویه بن عبدالله جلاب
 102. صالح بن ابی حماد
 103. صالح بن عبدالله جلاب
 104. صالح بن وصیف‌
 105. عباس بن محمد بن ابی خطاب‌
 106. عباس ناقد
 107. عبد الله بن جعفر حمیری‌
 108. عبد الله بن حمدویه بیهقی‌
 109. عبد الله محمد عابد
 110. عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی
 111. عبدالله بن حمدویه بیهقی
 112. عبدالله بن محمد ابو محمد شامی دمشقی
 113. عبدالله بن محمد بن خالد طیالسی کوفی
 114. عبدوس عطار
 115. عبید الله بن عبد الله بن طاهر
 116. عثمان بن سعید عمری‌
 117. عروه بن یحیی بغدادی‌
 118. عروه قمی
 119. علی بن احمد بن حماد
 120. علی بن بلال
 121. علی بن جعفر بن عباس خزاعی واقفی مروزی
 122. علی بن حسن بن سابور
 123. علی بن حسن بن فضال
 124. علی بن حسن بن فضل‌
 125. علی بن حسین بن بابویه‌
 126. علی بن حسین بن سابور
 127. علی بن حمید زارع‌
 128. علی بن رمیس
 129. علی بن ریان
 130. علی بن زید بن علی علوی
 131. علی بن زید بن علی‌
 132. علی بن سلیمان بن داود رقی
 133. علی بن سلیمان عطار بغدادی‌
 134. علی بن شجاع نیشابوری
 135. علی بن عاصم کوفی‌
 136. علی بن عبدالغفار
 137. علی بن عبدالله بن مروان بغدادی
 138. علی بن محمد بن الیاس
 139. علی بن محمد بن سیار
 140. علی بن محمد حضینی‌
 141. علی بن محمد صیمری
 142. علی بن محمد
 143. علی بن یزید
 144. عمر بن ابی مسلم
 145. عمر بن ابی مسلم‌
 146. عمرو بن سوید مداینی
 147. عمرکی بن علی بن محمد بوفکی نیشابوری
 148. عیسی بن صبیح‌
 149. فضل بن حارث (فضل بن حرث‌)
 150. فضل بن شاذان نیشابوری
 151. قاسم بن علاء همدانی‌
 152. قاسم بن هشام لؤلؤی
 153. محمد بن ابراهیم بن موسی‌
 154. محمد بن ابراهیم شائی‌
 155. محمد بن ابراهیم مهزیار
 156. محمد بن احمد بن مطهر بغدادی یونسی
 157. محمد بن احمد بن مطهر
 158. محمد بن احمد بن نعیم ابوعبدالله شاذانی نیسابوری
 159. محمد بن احمد جعفری قمی
 160. محمد بن احمد علوی‌
 161. محمد بن اسماعیل بن موسی‌
 162. محمد بن اسماعیل علوی‌
 163. محمد بن حجر
 164. محمد بن حسن بن شمون
 165. محمد بن حسن بن میمون‌
 166. محمد بن حسن صفار
 167. محمد بن حسن مکفوف‌
 168. محمد بن حسن‌
 169. محمد بن حسین بن ابی خطاب کوفی زیات
 170. محمد بن حسین بن عباد
 171. محمد بن حسین کرخی‌
 172. محمد بن حسین‌
 173. محمد بن حفص بن عمر بن عمری
 174. محمد بن رباب‌
 175. محمد بن ربیع بن سوید سائی
 176. محمد بن ریان‌
 177. محمد بن صالح ارمنی
 178. محمد بن صالح بن محمد همدانی
 179. محمد بن صالح خثعمی
 180. محمد بن صالح‌
 181. محمد بن عبدالجبار
 182. محمد بن عبدالحمید عطار کوفی
 183. محمد بن عبدالعزیز بلخی‌
 184. محمد بن عبدالله‌
 185. محمد بن عبدوس‌
 186. محمد بن عبیدالله‌
 187. محمد بن علی بن ابراهیم بن موسی‌
 188. محمد بن علی بن ابراهیم همدانی‌
 189. محمد بن علی بن محبوب‌
 190. محمد بن علی تستری
 191. محمد بن علی ذراع
 192. محمد بن علی قسری
 193. محمد بن علی کاتب
 194. محمد بن عیاش‌
 195. محمد بن عیسی بن عبید یقطینی
 196. محمد بن عیسی بن عبید
 197. محمد بن قاسم ابو عیناء هاشمی‌
 198. محمد بن موسی بن فرات
 199. محمد بن موسی سریعی
 200. محمد بن نصیر
 201. محمد بن هارون‌
 202. محمد بن یحیی بن زیاد
 203. محمد بن یحیی معاذی
 204. محمد بن یحیی‌
 205. محمد بن یزداد رازی
 206. محمود هروی‌
 207. معلی بن محمد
 208. معمر سنبسی‌
 209. مقتل ابن فرات‌
 210. موسی بن جعفر بغدادی‌
 211. ناصح بارودی‌
 212. هارون بن مسلم بن سعدان
 213. یحیی بصری
 214. یحیی بن قتیبه اشعری‌
 215. یحیی بن قشیری‌
 216. یحیی بن مرزبان‌
 217. یعقوب بن اسحاق برقی
 218. یعقوب بن اسحاق‌
 219. یعقوب بن منقوش‌
 220. یوسف بن لیث‌
 221. یوسف بن محمد بن زیاد
 222. یونس نقاش‌

پانویس