دین‌شناسی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از شناخت دین)

مقدمه

رویکردهای دین‌شناسی معاصر

 • در عصر حاضر سه رویکرد عمده در عرصه دین‌شناسی وجود دارد:
 1. رویکرد سنتی که ویژگی بنیادی آن تصلب بر یافته‌ها و داشته‌های پیشین است و از نوآوری و تحول می‌هراسد.
 2. رویکرد مقابل سنتی که با ادعای تجدد، اما متأثر از معرفت‌شناسی غربی به تازگی پا به عرصه مطالعات دینی نهاده است و آن را "جریان متجدد" می‌خوانند.
 3. رویکردی که نه به مواریث گذشته دین‌شناسی تعصب می‌ورزد و نه از آن انقطاع می‌جوید و ساختارشکنی می‌طلبد. این رویکرد را می‌توان "جریان مجدد" نام نهاد که در پی گشودن راهی میان تصلب و تجدد است.

مهم‌ترین مسائل دین‌شناسی

 1. چیستی دین؛ شامل تعاریف و گوهر دین، اهداف، قلمرو و کارکردهای دین، پلورالیزم دینی، کمال، جامعیت و جاودانگی دین، ایمان، تجربه دینی و...
 2. منشأ دین؛ شامل پنداره‌های روان‌شناختی، زبان‌شناختی، جامعه‌شناختی و....
 3. معرفت دینی؛ شامل منابع و روش‌های شناخت دین، زبان دین، تطور فهم دین، هرمنوتیک دینی و مباحثی دیگر؛ از قبیل: فلسفه، علوم دینی و مناط، ارزش و زبان گزاره‌های دینی.
 4. رابطه دین با علم، فلسفه، عرفان، اخلاق، فرهنگ، هنر و.... ه. امهات مدعیات دینی؛ شامل توجیه‌پذیری باورهای دینی، معناداری گزاره‌های دینی و موشکافی موضوعاتی همانند خدا، صفات خدا، شرور و کاستی‌ها، خلقت و چگونگی آن، مجرد و مادی، وحی و نبوت، اعجاز، معنای زندگی، اختیار، شعائر و آداب و مناسک دینی، تکلیف و نظام اخلاقی جهان، سعادت، خلود نفس، معاد و...[۵][۶].

منابع

پانویس

 1. تجربه دینی و مکاشفه عرفانی، ۱۰۰- ۸۵.
 2. فرهنگ شیعه، ص254.
 3. دین پژوهی معاصر، ۴۸.
 4. فرهنگ شیعه، ص 254.
 5. دین پژوهی معاصر، ۱۴۲- ۱۴۰.
 6. فرهنگ شیعه، ص255.