زیارت جامعه کبیره

از امامت‌پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو

متن این جستار آزمایشی است، امید می رود در آینده نه چندان دور آماده شود.

شرح مدخل اصلی زیارت جامعه کبیره هنوز آماده انتشار نیست.

کتاب‌شناسی جامع کتاب‌های زیارت جامعه کبیره (تولید این دانشنامه) كه مفصل ترین منبع معرفی كتاب چاپ شده و خطی این موضوع به شمار می آید، در حال تكمیل و بروزرسانی است.

در ذیل فرازهای این زیارتنامه قابل مطالعه است:

فرازهای این زیارتنامه

فرازهای بخش نخست

ردیف فراز مدخل مربوطه
۱ السلام علیکم سلام بر امام
۲ یا أهل بیت النبوة اهل بیت و خاندان نبوت
۳ و موضع الرسالة جایگاه رسالت
۴ و مختلف الملائکة محل رفت و آمد فرشتگان
۵ و مهبط الوحی منزلگاه وحی
۶ و معدن الرحمة معدن رحمت
۷ و خزان العلم خزینه علم الهی
۸ و منتهی الحلم انتهای بردباری
۹ و أصول الکرم ریشه کرامت
۱۰ و قادة الأمم رهبری امت
۱۱ و أولیاء النعم ولی نعمت
۱۲ و عناصر الأبرار طینت خوبان
۱۳ و دعائم الأخیار پایگاه خوبی
۱۴ و ساسة العباد پیشوایی سیاسی
۱۵ و أرکان البلاد پایه میهن
۱۶ و أبواب الإیمان درب ایمان
۱۷ و أمناء الرحمن امانتدار خدا
۱۸ و سلالة النبیین نسل پیامبران
۱۹ و صفوة المرسلین انتخاب شده رسول
۲۰ و عترة خیرة رب العالمین عترت
۲۱ و رحمة الله وبرکاته -

فرازهای بخش دوم

ردیف فراز مدخل مربوطه
۱ السلام علی أئمة الهدی امام هدایت
۲ و مصابیح الدجی چراغ تاریکی
۳ و أعلام التقی نشانه پرهیزگاری
۴ و ذوی النهی صاحب عقل
۵ و أولی الحجی دارنده خرد
۶ و کهف الوری پناهگاه مردم
۷ و ورثة الأنبیاء وارث پیامبران
۸ و المثل الأعلی نمونه برتر
۹ و الدعوة الحسنی دعوت نیکوتر
۱۰ و حجج الله علی أهل الدنیا و الآخرة و الأولی حجت خدا
۱۱ و رحمة الله وبرکاته -

فرازهای بخش سوم

ردیف فراز مدخل مربوطه
۱ السلام علی محال معرفة الله جایگاه شناخت خدا
۲ و مساکن برکة الله قرارگاه برکت خداوند
۳ و معادن حکمة الله معدن حکمت خداوند
۴ و حفظة سر الله نگهبان راز خدا
۵ و حملة کتاب الله حامل کتاب خدا
۶ و أوصیاء نبی الله وصی پیامبر خدا
۷ و ذریة رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم دودمان پیامبر خدا
۸ و رحمة الله وبرکاته -

فرازهای بخش چهارم

ردیف فراز مدخل مربوطه
۱ السلام علی الدعاة إلی الله دعوت‌کننده به سوی خدا
۲ و الأدلاء علی مرضاة الله راهنما به سوی خشنودی خدا
۳ و المستقرین فی أمر الله ثابت‌قدم در امر خدا
۴ و التامین فی محبة الله کامل در دوستی خدا
۵ و المخلصین فی توحید الله پیراسته‌جان در یکتاپرستی خدا
۶ و المظهرین لأمر الله ونهیه آشکارکننده امر و نهی خدا
۷ و عباده المکرمین بنده گرامی خداوند
۸ الذین لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون عمل‌کننده به امر خدا (مطیع خدا)
۹ و رحمة الله وبرکاته -

فرازهای بخش پنجم

ردیف فراز مدخل مربوطه
۱ السلام علی الأئمة الدعاة امام فراخواننده [به حق]
۲ و القادة الهداة رهبر راهنما
۳ و السادة الولاة سرور فرمان‌رو
۴ و الذادة الحماة حمایت‌گر پشتیبان
۵ و أهل الذکر اهل ذکر
۶ و أولی الأمر صاحب امر (اختیاردار)
۷ و بقیة الله بازمانده خدا
۸ و خیرته و برگزیده خدا
۹ و حزبه و حزب خدا
۱۰ و عیبة علمه و گنجینه دانش خدا
۱۱ و حجته و حجت خدا
۱۲ و صراطه راه خدا
۱۳ و نوره و نور خدا
۱۴ و برهانه و دلیل روشن خدا
۱۵ و رحمة الله وبرکاته -

فرازهای بخش ششم

ردیف فراز مدخل مربوطه
۱ أشهد أن ألا إله الا الله وحده لا شریک له -
۲ کما شهد الله لنفسه و شهدت له ملائکته و أولو العلم من خلقه؛ لا اله الا هو العزیز الحکیم -
۳ و أشهد أنّ محمّداً عبده المنتجب منتجب (انتجاب)
۴ و رسوله المرتضی -
۵ أرسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون -
۶ و أشهد أنکم الأئمة الراشدون امام، راشد
۷ المهدیون مهدی، هدایت‌شده
۸ المعصومون معصوم
۹ المکرمون مکرم
۱۰ المقربون مقرب (نزدیک‌شده به خدا)
۱۱ المتقون متقی (پرهیزگار)
۱۲ الصادقون صادق (راست‌کردار)
۱۳ المصطفون مصطفی (برگزیده)
۱۴ المطیعون لله مطیع (فرمانبر خدا)
۱۵ القوامون بأمره برپادارنده امر خدا
۱۶ العاملون بارادته انجام‌دهنده خواسته خدا
۱۷ الفآئزون بکرامته کامیاب‌شده به کرامت خدا
۱۸ اصطفاکم بعلمه برگزیده (برگزیدگی)
۱۹ و ارتضاکم لغیبه مرتضی (پسندیده)
۲۰ و اختارکم لسره مختار (انتخاب‌شده)
۲۱ و اجتباکم بقدرته مجتبی (گزینش‌شده)
۲۲ و أعزکم بهداه و راهنماشده به عزت خدا
۲۳ و خصکم ببرهانه ویژه‌شده به دلیل آشکار خدا
۲۴ و انتجبکم لنوره برگزیده‌شده برای نور خدا
۲۵ و أیدکم بروحه توانمندشده به روح خدا
۲۶ و رضیکم خلفآء فی ارضه و پسندیده‌شده برای جانشینی در زمین
۲۷ و حججا علی بریته و حجت بر آفریدگان خدا
۲۸ و انصارا لدینه و یاور برای دین خدا
۲۹ و حفظة لسره و نگهبان راز خدا
۳۰ و خزنة لعلمه و گنجینه‌دار دانش خدا
۳۱ و مستودعا لحکمته و امانت‌دار حکمت خدا
۳۲ و تراجمة لوحیه و مفسر وحی خدا
۳۳ و ارکانا لتوحیده و پایه یکتابودن خدا
۳۴ و شهدآء علی خلقه و گواه برای آفریدگان خدا
۳۵ و اعلاما لعباده نشانه برای بندگان خدا
۳۶ و منارا فی بلاده مشعل در سرزمین‌های خدا
۳۷ و ادلاء علی صراطه راهنما بر راه خدا
۳۸ عصمکم الله من الزلل از لغزش‌ها نگه‌داشته‌شده
۳۹ و آمنکم من الفتن در امان‌نگه‌داشته‌شده از فتنه‌ها
۴۰ و طهرکم من الدنس و اذهب عنکم الرجس و طهرکم تطهیرا پاک‌نگه‌داشته‌شده از آلودگی‌ها
۴۱ فعظمتم جلاله
۴۲ و اکبرتم شأنه
۴۳ و مجدتم کرمه
۴۴ و ادمتم ذکره
۴۵ و وکدتم میثاقه
۴۶ و احکمتم عقد طاعته
۴۷ و نصحتم له فی السر و العلانیة
۴۸ و دعوتم الی سبیله بالحکمة
۴۹ و الموعظة الحسنة
۵۰ و بذلتم انفسکم فی مرضاته
۵۱ و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه مقام صبر
۵۲ و اقمتم الصلوة برپادارنده نماز
۵۳ و آتیتم الزکوة پرداخت‌کننده نماز
۵۴ و امرتم بالمعروف آمر به معروف
۵۵ و نهیتم عن المنکر ناهی از منکر
۵۶ و جاهدتم فی الله حق جهاده -
۵۷ حتی اعلنتم دعوته آشکارکننده دعوت خدا
۵۸ و بینتم فرآئضه تبیین‌کننده واجبات خدا
۵۹ و اقمتم حدوده اجراکننده حدود الهی
۶۰ و نشرتم شرایع احکامه منتشرکننده کلیدواژه‌های احکام
۶۱ و سننتم سنته پایه‌گذار سنت خدا
۶۲ و صرتم فی ذلک منه الی الرضا
۶۳ و سلمتم له القضآء
۶۴ و صدقتم من رسله من مضی
۶۵ فالراغب عنکم مارق
۶۶ اللازم لکم لاحق
۶۷ و المقصر فی حقکم زاهق
۶۸ و الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم
۶۹ و انتم اهله و معدنه اهل حق و معدن آن
۷۰ و میراث النبوة عندکم
۷۱ و ایاب الخلق الیکم
۷۲ و حسابهم علیکم
۷۳ و فصل الخطاب عندکم
۷۴ و آیات الله لدیکم
۷۵ و عزآئمه فیکم
۷۶ و نوره و برهانه عندکم
۷۷ و امره الیکم
۷۸ من والاکم فقد وال الله
۷۹ و من عاداکم فقد عاد الله
۸۰ و من احبکم فقد احب الله
۸۱ و من ابغضکم فقد ابغض الله
۸۲ و من اعتصم بکم فقد اعتصم بالله
۸۳ انتم الصراط الاقوم شاه‌راه استوار و درست
۸۴ و شهداء دار الفناء گواه سرای ناپایدار
۸۵ و شفعاء دار البقاء شفیع سرای پایدار
۸۶ و الرحمة الموصولة رحمت پیوسته الهی
۸۷ و الایة المخزونة نشانه پنهان در گنجینه
۸۸ و الامانة المحفوظة امانت نگه‌داری‌شده
۸۹ و الباب المبتلی به الناس من اتیکم نجی
۹۰ و من لم یاتکم هلک
۹۱ الی الله تدعون دعوت‌کننده به سوی خدا
۹۲ و علیه تدلون راهنماکننده به سوی خدا
۹۳ و به تؤمنون ایمان‌دارنده به خدا
۹۴ و له تسلمون تسلیم محض خدا
۹۵ و بامره تعملون عمل‌کننده به امر خدا
۹۶ و الی سبیله ترشدون هدایت‌کننده به سوی راه خدا
۹۷ و بقوله تحکمون داوری به گفتار خدا
۹۸ سعد من والاکم
۹۹ هلک من عاداکم
۱۰۰ و خاب من جحدکم
۱۰۱ و ضل من فارقکم
۱۰۲ و فاز من تمسک بکم
۱۰۳ و امن من لجا الیکم
۱۰۴ و سلم من صدقکم
۱۰۵ و هدی من اعتصم بکم
۱۰۶ من اتبعکم فالجنة مأواه
۱۰۷ و من خالفکم فالنار مثواه
۱۰۸ و من جحدکم کافر
۱۰۹ و من حاربکم مشرک
۱۱۰ و من رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم
۱۱۱ و اشهد ان هذا سابق لکم فیما مضی وجار لکم فیما بقی
۱۱۲ و ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحدة
۱۱۳ طابت و طهرت بعضها من بعض
۱۱۴ خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه محدقین آفریده‌شده از نور
۱۱۵ حتی من علینا بکم
۱۱۶ فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع ویذکر فیها اسمه
۱۱۷ و جعل صلواتنا علیکم
۱۱۸ و ما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا
۱۱۹ و طهارة لانفسنا
۱۲۰ و تزکیة لنا
۱۲۱ و کفارة لذنوبنا
۱۲۲ فکنا عنده مسلمین بفضلکم
۱۲۳ و معروفین بتصدیقنا ایاکم
۱۲۴ فبلغ الله بکم اشرف محل المکرمین
۱۲۵ و اعلی منازل المقربین
۱۲۶ و ارفع درجات المرسلین
۱۲۷ حیث لا یلحقه لاحق
۱۲۸ و لا یفوقه فآئق
۱۲۹ و لا یسبقه سابق
۱۳۰ و لا یطمع فی ادراکه طامع
۱۳۱ حتی لا یبقی ملک مقرب و لا نبی مرسل و لا صدیق و لا شهید و لا عالم و لا جاهل
۱۳۲ و لا دنی و لا فاضل
۱۳۳ و لا مؤمن صالح
۱۳۴ و لا فاجر طالح
۱۳۵ و لا جبار عنید
۱۳۶ و لا شیطان مرید
۱۳۷ و لا خلق فیما بین ذلک شهید
۱۳۸ الا عرفهم جلالة امرکم امر جلیل
۱۳۹ و عظم خطرکم قدر عظیم
۱۴۰ و کبر شأنکم مقام بزرگ
۱۴۱ و تمام نورکم نور تمام
۱۴۲ و صدق مقاعدکم جایگاه درست
۱۴۳ و ثبات مقامکم مقام استوار
۱۴۴ و شرف محلکم رتبه شریف
۱۴۵ و منزلتکم عنده منزلت نزد خدا
۱۴۶ و کرامتکم علیه کرامت نزد خدا
۱۴۷ و خاصتکم لدیه ویژه‌بودن نزد خدا
۱۴۸ و قرب منزلتکم منه منزلت نزدیکی به خدا
۱۴۹ بابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی
۱۵۰ اشهد الله و اشهدکم انی مؤمن بکم
۱۵۱ و بما آمنتم به
۱۵۲ کافر بعدوکم
۱۵۳ و بما کفرتم به
۱۵۴ مستبصر بشأنکم
۱۵۵ و بضلالة من خالفکم
۱۵۶ موال لکم و لاولیآئکم
۱۵۷ مبغض لاعدآئکم و معاد لهم
۱۵۸ سلم لمن سالمکم
۱۵۹ و حرب لمن حاربکم
۱۶۰ محقق لما حققتم
۱۶۱ مبطل لما ابطلتم
۱۶۲ مطیع لکم
۱۶۳ عارف بحقکم
۱۶۴ عارف بحقکم
۱۶۵ مقر بفضلکم
۱۶۶ محتجب بذمتکم
۱۶۷ معترف بکم
۱۶۸ مؤمن بایابکم
۱۶۹ مصدق برجعتکم
۱۷۰ منتظر لامرکم
۱۶۳ مرتقب لدولتکم
۱۶۳ آخذ بقولکم
۱۶۴ عامل بامرکم
۱۶۵ مستجیر بکم
۱۶۶ زآئر لکم
۱۶۷ لائذ عآئذ بقبورکم
۱۶۸ مستشفع الی الله عز و جل بکم
۱۶۹ و متقرب بکم الیه
۱۷۰ و مقدمکم امام طلبتی و حوائجی و ارادتی فی کل احوالی و اموری
۱۷۱ مؤمن بسرکم و علانیتکم و شاهدکم و غائبکم و اولکم و آخرکم
۱۷۲ و مفوض فی ذلک کله الیکم و مسلم فیه معکم
۱۷۳ و قلبی لکم مسلم
۱۷۴ و رایی لکم تبع
۱۷۵ و نصرتی لکم معدة
۱۷۶ حتی یحیی الله تعالی دینه بکم
۱۷۷ و یردکم فی ایامه
۱۷۸ و یظهرکم لعدله
۱۷۹ و یمکنکم فی ارضه
۱۸۰ فمعکم معکم لامع غیرکم
۱۸۱ آمنت بکم
۱۸۲ و تولیت آخرکم بما تولیت به اولکم
۱۸۳ و برئت الی الله عز و جل من اعدائکم و من الجبت و الطاغوت و الشیاطین دشمنان ائمه اطهار، جبت و طاغوت، شیاطین و حزب شیطان، انکارکنندگان امامت و ولایت ائمه معصومین، برگشتگان از ولایت، غاصبان ارث ائمه معصومین، شککنندگان پیرامون ائمه طاهرین، منحرفان از ائمه اطهار محرمان اسرار دشمنان ائمه، فرمانروایان ناحق، پیشوایانی که مردم را به سوی آتش می‌خوانند
۱۸۴ فثبتنی الله ابدا ما حییت علی موالاتکم و محبتکم و دینکم
۱۸۵ و وفقنی لطاعتکم
۱۸۶ و رزقنی شفاعتکم
۱۸۷ جعلنی من خیار موالیکم التابعین لما دعوتم الیه
۱۸۸ و جعلنی ممن یقتص آثارکم مقتصین آثار ائمه طاهرین
۱۸۹ و یسلک سبیلکم رونده به راه ائمه معصومین
۱۹۰ و یهتدی بهداکم هدایت‌شده به هدایت ائمه طاهرین
۱۹۱ و یحشر فی زمرتکم محشوران با ائمه طاهرین
۱۹۲ و یکر فی رجعتکم بازگشت‌کنندگان در زمان رجعت
۱۹۳ و یملک فی دولتکم زمامداران حکومت حضرات معصومین
۱۹۴ و یشرف فی عافیتکم شرافتمندان در زمان عافیت ائمه طاهرین
۱۹۵ و یمکن فی ایامکم صاحبان قدرت در زمان حکومت ائمه
۱۹۶ و تقر عینه غدا برؤیتکم کسانی که چشمشان به جمال ائمه اطهار روشن می‌گردد
۱۹۷ بابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی
۱۹۸ من اراد الله بدء بکم
۱۹۹ و من وحده قبل عنکم
۲۰۰ و من قصده توجه بکم
۲۰۱ موالی لا احصی ثنائکم
۲۰۲ و لا ابلغ من المدح کنهکم
۲۰۳ و من الوصف قدرکم
۲۰۴ و انتم نور الاخیار
۲۰۵ و هداة الابرار
۲۰۶ و حجج الجبار
۲۰۷ بکم فتح الله
۲۰۸ و بکم یختم
۲۰۹ و بکم ینزل الغیث
۲۱۰ و بکم یمسک السمآء ان تقع علی الارض الا باذنه
۲۱۱ و بکم ینفس الهم
۲۱۲ و یکشف الضر
۲۱۳ و عندکم ما نزلت به رسله
۲۱۴ و هبطت به ملائکته
۲۱۵ و الی جدکم بعث الروح الامین
۲۱۶ آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین
۲۱۷ طأطأ کل شریف لشرفکم
۲۱۸ و بخع کل متکبر لطاعتکم
۲۱۹ و خضع کل جبار لفضلکم
۲۲۰ و ذل کل شیء لکم
۲۲۱ و اشرقت الارض بنورکم
۲۲۲ و فاز الفائزون بولایتکم
۲۲۳ بکم یسلک الی الرضوان
۲۲۴ و علی من جحد ولایتکم غضب الرحمن
۲۲۵ بابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی
۲۲۶ ذکرکم فی الذاکرین
۲۲۷ و اسمآؤکم فی الاسماء
۲۲۸ و اجسادکم فی الاجساد
۲۲۹ و ارواحکم فی الارواح
۲۳۰ و انفسکم فی النفوس
۲۳۱ و آثارکم فی الاثار
۲۳۲ و قبورکم فی القبور
۲۳۳ فما احلی اسمآئکم
۲۳۴ و اکرم انفسکم
۲۳۵ و اعظم شانکم
۲۳۶ و اجل خطرکم
۲۳۷ و اوفی عهدکم
۲۳۸ و اصدق وعدکم
۲۳۹ کلامکم نور
۲۴۰ و امرکم رشد
۲۴۱ و وصیتکم التقوی
۲۴۲ و فعلکم الخیر
۲۴۳ و عادتکم الاحسان
۲۴۴ و سجیتکم الکرم
۲۴۵ و شأنکم الحق و الصدق و الرفق
۲۴۶ و قولکم حکم و حتم
۲۴۷ و رأیکم علم و حلم و حزم
۲۴۸ إن ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و ماواه و منتهاه
۲۴۹ بابی انتم و امی و نفسی
۲۵۰ کیف اصف حسن ثنائکم
۲۵۱ و احصی جمیل بلائکم نعمت و تفضل
۲۵۲ و بکم اخرجنا الله من الذل
۲۵۳ و فرج عنا غمرات الکروب
۲۵۴ و انقذنا من شفا جرف الهلکات و من النار
۲۵۵ بابی انتم و امی و نفسی
۲۵۶ بموالاتکم علمنا الله معالم دیننا
۲۵۷ و اصلح ما کان فسد من دنیانا
۲۵۸ و بموالاتکم تمت الکلمة مقام جامع الکلمة
۲۵۹ و عظمت النعمة
۲۶۰ و ائتلفت الفرقة
۲۶۱ و بموالاتکم تقبل الطاعة المفترضة
۲۶۲ و لکم المودة الواجبة مقام افتراض مودت
۲۶۳ و الدرجات الرفیعة درجات قرب الهی
۲۶۴ و المقام المحمود مقام محمود
۲۶۵ و المکان المعلوم عند الله عز و جل
۲۶۶ و الجاه العظیم و الشأن الکبیر
۲۶۷ و الشفاعة المقبولة مقام شفاعت
۲۶۸ ربنا آمنا بما انزلت
۲۶۹ اتبعنا الرسول
۲۷۰ فاکتبنا مع الشاهدین
۲۷۱ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا
۲۷۲ و هب لنا من لدنک رحمة
۲۷۳ انک انت الوهاب
۲۷۴ سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا
۲۷۵ یا ولی الله ان بینی وبین الله عز و جل ذنوبا لا یاتی علیها الا رضاکم
۲۷۶ فبحق من ائتمنکم علی سره مقام امین الله
۲۷۷ و استرعاکم امر خلقه
۲۷۸ و قرن طاعتکم بطاعته مقام افتراض طاعت
۲۷۹ لما استوهبتم ذنوبی مقام بخشش گناهان
۲۸۰ و کنتم شفعائی مقام شفاعت
۲۸۱ فانی لکم مطیع
۲۸۲ من اطاعکم فقد اطاع الله مقام افتراض طاعت
۲۸۳ و من عصاکم فقد عصی الله
۲۸۴ و من احبکم فقد احب الله
۲۸۵ و من ابغضکم فقد ابغض الله
۲۸۶ اللهم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اهل بیته الاخیار الائمة الابرار
۲۸۷ لجعلتهم شفعائی
۲۸۸ فبحقهم الذی اوجبت لهم علیک
۲۸۹ اسئلک ان تدخلنی فی جملة العارفین بهم و بحقهم
۲۹۰ و فی زمرة المرحومین بشفاعتهم
۲۹۱ انک ارحم الراحمین
۲۹۲ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
۲۹۳ و سلم تسلیما کثیرا
۲۹۴ و حسبنا الله و نعم الوکیل