اصحاب امام رضا

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
این مدخل مرتبط با مباحث پیرامون امام رضا (ع) است.

اصحاب امام رضا (ع)

 1. آدم بن ابی‌ایاس عسقلانی
 2. اباصلت هروی
 3. ابان بن محمد بجلی
 4. ابراهیم اوسی
 5. ابراهیم بن ابی محمود خراسانی
 6. ابراهیم بن ابی‌اسرائیل
 7. ابراهیم بن ابی‌الکرام جعفری
 8. ابراهیم بن ابی‌بلاد
 9. ابراهیم بن ابی‌سمال
 10. ابراهیم بن ابی‌محمود خراسانی
 11. ابراهیم بن احمد بغدادی بزوری
 12. ابراهیم بن اسحاق نهاوندی
 13. ابراهیم بن اسماعیل بن داود
 14. ابراهیم بن بسطام
 15. ابراهیم بن بشر
 16. ابراهیم بن داود یعقوبی
 17. ابراهیم بن سفیان
 18. ابراهیم بن سلام نیشابوری
 19. ابراهیم بن شعیب عقرقوفی
 20. ابراهیم بن صالح (راوی)
 21. ابراهیم بن عباس بن محمد صولی
 22. ابراهیم بن عبدالحمید
 23. ابراهیم بن علی جعفری
 24. ابراهیم بن محمد حسنی
 25. ابراهیم بن محمد خراسانی
 26. ابراهیم بن محمد خزاز
 27. ابراهیم بن محمد مولی خراسانی
 28. ابراهیم بن محمد همدانی
 29. ابراهیم بن موسی قزاز
 30. ابراهیم بن هاشم عباسی
 31. ابراهیم بن هاشم قمی
 32. ابراهیم بن هاشم
 33. ابن سراج
 34. ابن سکیت
 35. ابن طیفور متطبب
 36. ابن غیلان مدائنی
 37. ابن‌خانبه
 38. ابو احمد غازی
 39. ابو یحیی زکریا بن یحیی واسطی
 40. ابو یزید قسمی
 41. ابواسحاق خراسانی
 42. ابوالحسن خراسانی
 43. ابوالحسین رازی
 44. ابوالعباس حمیری
 45. ابوالفضل خراسانی
 46. ابوالقاسم فارسی
 47. ابوجریر قمی
 48. ابوحارث
 49. ابوحبیب نباجی
 50. ابوحریر قمی
 51. ابوحمزة مولاه
 52. ابوحیون
 53. ابوخالد سجستانی
 54. ابوخالد کوفی
 55. ابوزید مکی
 56. ابوسجاح انصاری
 57. ابوسعید خراسانی
 58. ابوعاصم
 59. ابوعلی قطان
 60. ابوقره
 61. ابومحمد تفلیسی
 62. ابومحمد جزائری
 63. ابومحمد جعفر بن بشیر بجلی
 64. ابومحمد ذریری دینوری
 65. ابومحمد رقی
 66. ابومحمد غفاری
 67. ابومحمد قزوینی
 68. ابومحمد مصری
 69. ابومحمد کوفی
 70. ابومسروق عبدالله نهدی کوفی
 71. ابویحیی موصلی
 72. ابویزید مکی
 73. احمد بن ابی‌خلف
 74. احمد بن ابی‌عبدالله برقی
 75. احمد بن ابی‌عبدالله
 76. احمد بن اشیم
 77. احمد بن حرب
 78. احمد بن حسن میثمی
 79. احمد بن حماد محمودی مروزی
 80. احمد بن حمزة بن بزیع
 81. احمد بن حنبل
 82. احمد بن زکریا
 83. احمد بن سلیمان
 84. احمد بن عامر طایی
 85. احمد بن عباس صنعانی
 86. احمد بن عبدالله بن حارثه کرخی
 87. احمد بن عبدالله جویباری
 88. احمد بن عمر بن ابی‌شعبه حلبی
 89. احمد بن عمر حلال کوفی
 90. احمد بن عمر مرهبی
 91. احمد بن عمره کوفی
 92. احمد بن عیسی بن اسباط
 93. احمد بن عیسی بن زید
 94. احمد بن عیسی بن علی
 95. احمد بن فیض
 96. احمد بن محمد بن ابی‌نصر بزنطی
 97. احمد بن محمد بن حنبل بن هلال شیبانی
 98. احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی
 99. احمد بن محمد زیدی
 100. احمد بن محمد سیاری
 101. احمد بن معافی
 102. احمد بن موسی الکاظم
 103. احمد بن موسی بن سعد
 104. احمد بن یوسف مولی بنی تیم الله کوفی
 105. احکم بن بشار مروزی کلثومی
 106. ادریس بن عیسی اشعری قمی
 107. ادریس بن یقطین
 108. اسحاق بن ابراهیم حنظلی
 109. اسحاق بن محمد حضینی
 110. اسحاق بن موسی بن جعفر
 111. اسماعیل بن سعد احوص اشعری قمی
 112. اسماعیل بن عباد قصری
 113. اسماعیل بن قتیبة
 114. اسماعیل بن محمد بن اسحاق بن جعفر
 115. اسماعیل بن مهران
 116. اسماعیل بن همام
 117. اضرم بن مطر
 118. افلح بن یزید
 119. ایوب بن نوح بن دراج کوفی
 120. بائس مولی حمزة بن یسع اشعری
 121. بکر بن صالح ضبی رازی
 122. بکر بن محمد ازدی
 123. ثلج بن ابی ثلج یعقوبی
 124. جعفر بن اسماعیل حضرمی
 125. جعفر بن بشیر بجلی
 126. جعفر بن عیسی بن عبید
 127. جعفر بن مثنی خطیب
 128. حسن بن ابراهیم کوفی
 129. حسن بن اسباط کندی
 130. حسن بن اسد بصری
 131. حسن بن بشیر
 132. حسن بن جهم رازی
 133. حسن بن حسین علوی
 134. حسن بن راشد
 135. حسن بن زیاد
 136. حسن بن سعید بن حماد
 137. حسن بن سعید کوفی
 138. حسن بن سهل
 139. حسن بن شعیب مداینی
 140. حسن بن عباد
 141. حسن بن عدیس
 142. حسن بن علی بن فضال کوفی
 143. حسن بن علی بن یقطین
 144. حسن بن علی خزاز
 145. حسن بن علی ربعی
 146. حسن بن عمر بن یزید
 147. حسن بن قاسم
 148. حسن بن محبوب سراد کوفی
 149. حسن بن محمد بن ابی طلحة
 150. حسن بن یونس
 151. حسن تفلیسی (ابومحمد تفلیسی)
 152. حسن رواندی دینوری
 153. حسین بن ابراهیم بن موسی بن جعفر
 154. حسین بن ابی‌سعید مکاری
 155. حسین بن بشار مداینی
 156. حسین بن جهم رازی
 157. حسین بن خالد صیرفی
 158. حسین بن زیاد
 159. حسین بن سعید بن حماد مولی علی بن الحسین
 160. حسین بن شعیب مداینی
 161. حسین بن صالح خثعمی
 162. حسین بن علی بن یقطین
 163. حسین بن عمر بن یزید
 164. حسین بن محمد بن ابی طلحة
 165. حسین بن مهران
 166. حسین بن موسی
 167. حسین بن یزید نخعی
 168. حسین رواندی دینوری
 169. حسین مولی رئاب
 170. حماد بن عثمان
 171. حمدان بن ابراهیم اهوازی کوفی
 172. حمدان بن سلمان نیشابوری
 173. حمزة بن بزیع
 174. خلف بن سلمة بصری
 175. داود بن سلیمان بن یوسف
 176. داود بن علی عبدی
 177. داود بن علی یعقوبی
 178. داود بن قاسم جعفری
 179. داود بن نعمان
 180. دعبل بن علی خزاعی
 181. ریان بن صلت بغدادی
 182. زکریا بن آدم قمی
 183. زکریا بن ادریس بن عبدالله اشعری قمی
 184. زکریا بن عبدالصمد قمی
 185. زکریا مؤمن
 186. سعد بن حماد
 187. سعد بن سعد احوص بن سعد بن مالک اشعری قمی
 188. سعید بن أخت صفوان بن یحیی اخو فارس
 189. سعید بن سعید قمی
 190. سلیمان بن جعفر جعفری
 191. سلیمان بن داود خفاف
 192. سلیمان بن رشید
 193. سلیمان مروزی
 194. سندی بن ربیع کوفی
 195. سهل بن یسع بن عبدالله اشعری قمی
 196. شعیب بن حماد
 197. صالح بن عبدالله خثعمی
 198. صالح بن علی بن عطیة بغدادی
 199. صالح خباز کوفی
 200. صدقة خراسانی
 201. صفوان بن یحیی بجلی بیاع السابری مولی
 202. طاهر بن حاتم
 203. عباد بن محمد بن سلیمان نوفلی
 204. عباد بن یزید
 205. عباس بن محمد وراق یونسی
 206. عباس بن معروف قمی مولی جعفر بن عمران بن عبدالله اشعری
 207. عباس بن موسی نخاس کوف
 208. عباس بن هلال شامی
 209. عباس نجاشی کوفی
 210. عبدالجبار بن مبارک نهاوندی
 211. عبدالحمید بن سالم عطار
 212. عبدالحمید بن سعید
 213. عبدالرحمان بن ابی نجران تمیمی
 214. عبدالسلام بن صالح هروی ابوالصلت
 215. عبدالسلام بن صالح
 216. عبدالعزیز بن المهتدی اشعری قمی
 217. عبدالعزیز بن مسلم
 218. عبدالله بن ابان
 219. عبدالله بن ابراهیم
 220. عبدالله بن جندب بجلی کوفی
 221. عبدالله بن صلت مولی بنی تیم الله بن ثعلبة
 222. عبدالله بن طاووس
 223. عبدالله بن علی
 224. عبدالله بن محمد حجال
 225. عبدالله بن محمد حصینی عبدی
 226. عبدالله بن مغیرة مولی بنی نوفل بن حرث بن عبدالمطلب خزاز کوفی
 227. عبدالله بن موسی بن جعفر بن محمد
 228. عبدالله، ملقب به رأس المذری
 229. عبدالوهاب بن ابی‌کثیر
 230. عبید الله بن علی بن سوار
 231. عبید نصری
 232. عبیس بن هشام ناشری
 233. عثمان بن رشید
 234. عثمان بن عیسی کلابی رواسی کوفی
 235. عطیة بن رستم
 236. عقبة بن رستم
 237. علی بن ابی ثور کوفی
 238. علی بن احمد بن اشیم
 239. علی بن اسباط
 240. علی بن اسماعیل میثمی
 241. علی بن بلال
 242. علی بن جعفر بن محمد
 243. علی بن حدید بن حکیم کوفی
 244. علی بن حسین بن یحیی
 245. علی بن حکم بن زبیر مولی نخع کوفی
 246. علی بن رباط
 247. علی بن سعید مداینی
 248. علی بن سوید سائی
 249. علی بن سیف بن عمیرة عربی کوفی نخعی
 250. علی بن عبدالله بن مهران
 251. علی بن عثمان بن رزین
 252. علی بن علی بن رزین خزاعی
 253. علی بن فضیل واسطی
 254. علی بن مسیب عربی
 255. علی بن مهدی بن صدقة رقی ابوالحسن
 256. علی بن مهدی بن صدقه
 257. علی بن مهزیار اهوازی
 258. علی بن نعمان
 259. علی بن هلال
 260. علی بن یحیی بن حسن مولی علی بن الحسین
 261. علی بن یحیی
 262. علی بن یونس بن بهمن
 263. عمار بن یزید
 264. عمر بن زهیر جزری
 265. عمر بن فرات کاتب بغدادی
 266. عمران بن محمد بن عمران بن عبدالله اشعری
 267. عیسی بن عثمان
 268. عیسی بن عیسی کلابی
 269. فضالة بن ایوب عربی ازدی
 270. فضل بن سنان نیشابوری
 271. فضل بن سهل ذو الریاستین
 272. قاسم بن اسباط
 273. قاسم بن یحیی بن الحسن
 274. محسن بن احمد بجلی
 275. محمد بن آدم مداینی
 276. محمد بن ابی عمیر مولی الازد
 277. محمد بن ابی‌عباد
 278. محمد بن احمد بن قیس بن غیلان
 279. محمد بن اسحاق شعر
 280. محمد بن اسحق بن عمار صیرفی کوفی
 281. محمد بن اسلم جبلی طبری
 282. محمد بن اسلم طوسی
 283. محمد بن اسماعیل بن بزیع
 284. محمد بن اورمة قمی
 285. محمد بن اورمه قمی
 286. محمد بن بحر اخوه مغلس
 287. محمد بن جذاعة فارسی
 288. محمد بن جعفر خزاز
 289. محمد بن جعفر عتبی
 290. محمد بن جعفر مقنائی
 291. محمد بن جمهور عمی
 292. محمد بن حسن بن ابی خالد قمی اشعری
 293. محمد بن حمزة بن قاسم
 294. محمد بن خالد برقی
 295. محمد بن خالد بلخی
 296. محمد بن خصیب اهوازی
 297. محمد بن زید طبری
 298. محمد بن سالم قمی
 299. محمد بن سلیمان دیلمی بصری
 300. محمد بن سلیمان کاتب
 301. محمد بن سماعة کوفی
 302. محمد بن سنان
 303. محمد بن سهل بجلی ازدی
 304. محمد بن سهل بن یسع اشعری قمی
 305. محمد بن شعیب
 306. محمد بن صدقة بصری
 307. محمد بن عبدالحمید عطار
 308. محمد بن عبدالله اشعری
 309. محمد بن عبدالله بن عیسی اشعری قمی
 310. محمد بن عبدالله طاهری
 311. محمد بن عبدالله طهوری
 312. محمد بن عبدالله مداینی
 313. محمد بن عرفة
 314. محمد بن علی بن جعفر بن محمد
 315. محمد بن علی بن جعفر
 316. محمد بن علی قرشی
 317. محمد بن عمار بن اشعث نهدی
 318. محمد بن عمار بن اشعث
 319. محمد بن عمر بن یزید
 320. محمد بن عمرو کناسی
 321. محمد بن عیسی بن عبید بغدادی
 322. محمد بن فرج رخجی
 323. محمد بن فضل ازدی کوفی
 324. محمد بن فضل بن عمر
 325. محمد بن فضیل ازدی صیرفی
 326. محمد بن فضیل مدائنی
 327. محمد بن فیض بن مالک مداینی
 328. محمد بن قاسم بن فضیل
 329. محمد بن قاسم بوشنجی
 330. محمد بن قاسم نوشجانی
 331. محمد بن مالک بن ابرد نخعی
 332. محمد بن محمد ابوالمنذر بن محمد
 333. محمد بن منصور اشعثی
 334. محمد بن منصور اشعری
 335. محمد بن منصور بن نصر خزاعی
 336. محمد بن کلیب اشعری
 337. محمد بن یونس بن عبدالرحمان
 338. محمد مولی رضا
 339. مرزبان بن عمران اشعری قمی
 340. مروان بن یحیی
 341. مسافر ابا مسلم
 342. معاویة بن سعید کندی
 343. معاویة بن یحیی
 344. معمر بن خلاد
 345. معن بن خالد
 346. مفضل بن صالح
 347. مقاتل بن مقاتل
 348. موسی بن جنید قمی
 349. موسی بن رنجویة
 350. موسی بن قاسم بن معاویة بن وهب عربی بجلی کوفی
 351. موسی بن معمر
 352. موسی بن مهران
 353. موسی بن یقطین
 354. موفق بن هارون
 355. نصر بن مغلس
 356. هشام بن ابراهیم احمر
 357. ولید بن ابان ضبی رازی
 358. یاسر مولی یسع اشعری قمی
 359. یحیی بن ابراهیم بن ابی بلاد
 360. یحیی بن احمد بن قیس غیلان
 361. یحیی بن حبیب زیات
 362. یحیی بن سلیمان کاتب
 363. یحیی بن عباس وراق
 364. یحیی بن عمران همدانی
 365. یحیی بن عمرو
 366. یحیی بن مبارک
 367. یحیی بن یحیی تمیمی عامی
 368. یحیی بن یزید ابوخالد کوفی
 369. یزید بن عمر بن بنت عثمان
 370. یعقوب بن سعید کندی
 371. یعقوب بن عبدالله بن جندب
 372. یعقوب بن یزید کاتب
 373. یعقوب بن یقطین
 374. یونس بن عبدالرحمان
 375. یونس بن یعقوب


پانویس