علم معصوم (پرسش)

از امامت‌پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو

کلیه حقوق - اعم از چاپ، تکثیر، نسخه‌برداری، ترجمه، اقتباس و .... از نتایج این دانشنامه مجازی - برای مرکز پژوهشی و آموزشی امامت و ولایت محفوظ است. ®

7626626252.jpg

علم معصوم موضوعی مشتمل بر مجموعه‌ای از پرسش‌های مرتبط است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. در بررسی این پرسش‌ها، می‌توان به جنبه‌های گوناگونی - از جمله: عقلی، قرآنی، حدیثی و غیره - نیز پرداخت. برای بررسی جامع این سؤال‌ها و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی علم معصوم مراجعه شود.

 • پرسش‌های اختصاصی علم غیب و علم لدنی معصوم در درون این مدخل‌ها جستجو شوند.
 • تا کنون، پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط با این مدخل به ۲۲۳ مورد رسیده و به شرح ذیل‌اند:

کلیاتی از علم معصوم

 1. علم در لغت و اصطلاح به چه معناست؟ (پرسش)
 2. علم در قرآن و حدیث به چه معنا به کار رفته است؟ (پرسش)
 3. حقیقت علم معصوم چیست؟ (پرسش)
 4. احاطه علمی معصوم به چه معناست؟ (پرسش)
 5. آیا مراد از علم امام یا معصوم علم عادی و ویژه اوست یا یکی از این دو؟ (پرسش)
 6. چه احادیثی در مورد علم معصوم وجود دارد؟ (پرسش)
 7. چه احادیثی در مورد قلمرو علم معصوم وجود دارد؟ (پرسش)
 8. قرآن در مورد علم معصوم چه آیاتی دارد؟ (پرسش)
 9. رابطه علم معصوم با عصمت چیست؟ (پرسش)
 10. رابطه علم معصوم با رویدادهای فراحسی و خارق‌العاده چیست؟ (پرسش)
 11. امتنانی بودن علم معصوم به چه معناست؟ (پرسش)
 12. بحث از علم معصوم چه اهمیت یا ضرورتی دارد؟ (پرسش)
 13. خزانه‌داری معصوم برای علوم الهی به چه معناست؟ (پرسش) 128.png   
 14. معدن علم بودن معصوم به چه معناست؟ (پرسش)
 15. عیبة علم الله بودن معصوم به چه معناست؟ (پرسش)
 16. وراثت علوم انبیا به چه معناست؟ (پرسش)128.png   
 17. آیا قضاوت‌های معصومان با استفاده از علم خویش بوده است؟ (پرسش)
 18. آیا موضع ودایع رسالت و درخت نبوت یا محل رفت وآمد فرشتگان بودن با علم معصوم ارتباط دارد؟ (پرسش)
 19. حدیث مدینة العلم چگونه علم امام را معرفی می‌کند؟ (پرسش)
 20. سخن امام علی که از من بپرسید پیش از آنکه مرا نیابید به چه معناست؟ (پرسش)

اقسام علم معصوم

 1. اقسام و انواع علم کدام‌اند؟ (پرسش)
 2. اقسام و انواع علم معصوم کدام‌اند؟ (پرسش)
 3. علم عادی معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 4. علم ویژه یا خارق العاده معصوم چیست؟ (پرسش)
 5. علم ذاتی معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 6. علم غیر ذاتی معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 7. علم استقلالی معصوم چیست؟ (پرسش)
 8. علم غیر استقلالی معصوم چیست؟ (پرسش)
 9. علم باطنی معصوم به چه معناست؟ (پرسش)
 10. علم فطری معصوم به چه معناست؟ (پرسش)
 11. علم اکتسابی یا علم مستفاد معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 12. علم موهوبی و موهبتی یا علم لدنی معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 13. علم تام یا کامل یا مطلق معصوم چیست؟ (پرسش)
 14. علم مکفوف و علم مبذول به چه معناست؟ (پرسش) 128.png   
 15. علم موقوف و علم مقضی و ممضی به چه معناست؟ (پرسش)
 16. بالاترین درجه علم معصوم چیست؟ (پرسش)
 17. آیا علم معصوم همواره در درجه قطع و یقین است؟ (پرسش)
 18. علم الیقین معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 19. علم محدود یا مشروط معصوم چیست؟ (پرسش)
 20. علم دفعی معصوم چیست؟ (پرسش)
 21. علم تدریجی معصوم چیست؟ (پرسش)
 22. علم اجمالی معصوم چیست؟ (پرسش)
 23. علم تفصیلی معصوم چیست؟ (پرسش)
 24. علم حصولی معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 25. علم فعلی یا حضوری یا دائمی و احاطی معصوم به چه معناست؟ (پرسش) 128.png   
 26. علم شأنى یا استعدادی یا ارادی و اختیاری معصوم به چه معناست؟ (پرسش) 128.png   
 27. فرق بین علم فعلی و شأنى معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 28. علم ماضی معصوم چیست؟ (پرسش)
 29. علم غابر معصوم چیست؟ (پرسش)
 30. علم حادث معصوم چیست؟ (پرسش)
 31. علم مزبور معصوم چیست؟ (پرسش)
 32. آیا علم معصوم متوقف بر اراده اوست یا بر صرف التفات و توجه؟ (پرسش)
 33. آیا علم معصوم مراتب و درجات دارد؟ (پرسش)
 34. فرق علم پیامبر با امام چیست؟ (پرسش)
 35. آیا علم پیامبران از لحاظ مرتبه یکسان است؟ (پرسش)
 36. آیا علم پیامبران و امامان از لحاظ مرتبه یکسان یا متفاوت است؟ (پرسش)
 37. فرق بین علم معصوم و علم فرشتگان چیست؟ (پرسش)
 38. آیا پیامبران پیش از آغاز وحی و نبوت و امامان پیش از تصدی امامت از علم ویژه معصوم برخوردار بوده‌اند؟ (پرسش)
 39. آیا علم معصوم در شب قدر نازل می‌شود؟ (پرسش)
 40. آیا علم معصوم در شب جمعه نازل می‌شود؟ (پرسش)
 41. امام معصوم از چه زمانی صاحب علم ویژه می‌شود؟ (پرسش)
 42. آیا غیر معصوم می‌تواند از علوم ویژه معصوم آگاهی یابد؟ (پرسش)
 43. تفاوت علم خدا و معصوم چیست؟ (پرسش)
 44. آیا مقام علم معصوم به غیر معصوم داده می‌شود؟ (پرسش)
 45. شرایط دستیابی غیر معصوم به علم معصوم چیست؟ (پرسش)
 46. غیر معصوم از چه راهی می‌تواند به علم معصوم آگاهی یابد؟ (پرسش)
 47. آیا غیر معصوم وظیفه دارد به دنبال فراگیری علوم معصوم باشد؟ (پرسش)
 48. آیا آگاهی غیر معصوم از علم ویژه معصوم با حکمت الهی در امتحان او منافات ندارد؟ (پرسش)
 49. آیا از راه غیر مشروع می‌توان به علم ویژه معصوم دست یافت؟ (پرسش)
  1. آیا آگاهی از علم معصوم با سحر و جادو قابل دسترسی است؟ (پرسش)
 50. رابطه علم معصوم با علم مکنون یا مستأثر چیست؟ (پرسش)
 51. رابطه علم معصوم با اجتباء الهی چیست؟ (پرسش)
 52. رابطه علم معصوم با بداء الهی چیست؟ (پرسش)
 53. رابطه علم معصوم با اسمای الهی چیست؟ (پرسش)

منبع علم معصوم

 1. منابع علم معصوم چیست؟ (پرسش)
 2. آیا شیوه دستیابی معصوم به علم با دیگران مشترک است یا متفاوت؟ (پرسش)
 3. رابطه قرآن با علم معصوم چیست؟ (پرسش)
 4. رابطه علم لدنی با علم معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 5. رابطه روح یا روح القدس با علم معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 6. آیا ارتباط با ارواح می‌تواند یکی از منابع علم معصوم باشد؟ (پرسش)
 7. رابطه وحی یا الهام با علم معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 8. رابطه تحدیث یا ارتباط با فرشتگان با علم معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 9. رابطه نقر در گوش و نکت در دل با علم معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 10. رابطه رؤیای صادق با علم معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 11. رابطه کشف یا شهود با علم معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 12. رابطه امام مبین یا کتاب مبین با علم معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 13. رابطه ام الکتاب با علم معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 14. رابطه کتاب اعمال با علم معصوم چیست؟ (پرسش)
 15. رابطه علم‌الکتاب با علم معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 16. رابطه لوح یا لوح محفوظ با علم معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 17. رابطه عرش با علم معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 18. رابطه حس با علم معصوم چیست؟ (پرسش)
 19. رابطه عقل با علم معصوم چیست؟ (پرسش)
 20. رابطه قلب با علم معصوم چیست؟ (پرسش)
 21. رابطه مصحف فاطمه یا کتاب‌هایی مثل جفر با علم معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 22. رابطه مقام علیین با علوم معصوم چیست؟ (پرسش)
 23. رابطه مقام راسخان در علم با علوم معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 24. رابطه عمود نور با علم معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 25. رابطه اسم اعظم با علم معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 26. رابطه وراثت از پیامبر یا امام پیشین با علم معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 27. رابطه الف باب با علم معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 28. علم معصوم امام به طور مستقیم از جانب خدا به او داده می‌شود یا با وساطت پیامبر خاتم؟ (پرسش)
 29. آیا تعلیم اسماء با علم معصوم ارتباط دارد؟ (پرسش) 128.png   
 30. آیا علم ویژه معصوم قابل تعلیم و انتقال به دیگران است؟ (پرسش) 128.png   
 31. دیدگاه‌های دانشمندان مسلمان در باره منبع علم معصوم چیست؟ (پرسش)
  1. دیدگاه‌های دانشمندان عرفان اسلامی در باره منبع علم معصوم چیست؟ (پرسش)
  2. دیدگاه‌های دانشمندان فلسفه و حکمت اسلامی در باره منبع علم معصوم چیست؟ (پرسش)
  3. دیدگاه‌های دانشمندان تفسیر در باره منبع علم معصوم چیست؟ (پرسش)
  4. دیدگاه‌های دانشمندان حدیث در باره منبع علم معصوم چیست؟ (پرسش)
  5. دیدگاه دانشمندان اصول دین مکتب امامیه در باره منبع علم معصوم چیست؟ (پرسش)
  6. دیدگاه دانشمندان اصول دین مکتب معتزله در باره منبع علم معصوم چیست؟ (پرسش)
  7. دیدگاه دانشمندان اصول دین مکتب اشعریه در باره منبع علم معصوم چیست؟ (پرسش)
  8. دیدگاه دانشمندان اصول دین مکتب اباضیه در باره منبع علم معصوم چیست؟ (پرسش)
  9. دیدگاه فرقه وهابیت در باره منبع علم معصوم چیست؟ (پرسش)

ویژگی‌های علم معصوم

 1. ویژگی‌های علم معصوم چیست؟ (پرسش)
 2. آیا علم معصوم حضوری است یا غیر حضوری؟ (پرسش) 128.png   
  1. دلایل قایلان به فعلی و حضوری بودن علم معصوم چیستند؟ (پرسش) 128.png   
  2. دلایل قایلان به شأنی یا ارادی بودن علم معصوم چیستند؟ (پرسش)
 3. آیا معصوم علم حصولی نیز دارد؟ (پرسش) 128.png   
 4. آیا علم معصوم شأنی است یا فعلی؟ (پرسش) 128.png   
 5. آیا علم فعلی معصوم به موضوعات جزئی مانند طهارت یا خرید و فروش به معنای بسته شدن باب معاشرت با مردم نیست؟ (پرسش)
 6. آیا علم معصوم دائمی است؟ (پرسش) 128.png   
  1. اگر علم معصوم دائمی است پس چرا گاهی به برخی نوشته‌ها برای کسب اطلاعات مراجعه می‌کند؟ (پرسش)
 7. آیا علم معصوم علم مستفاد و به نحو اکتسابی است یا موهوبی و موهبتی و به نحو علم لدنی است؟ (پرسش)
 8. آیا علم معصوم به طور دفعی یا تدریجی به او داده می‌شود؟ (پرسش) 128.png   
 9. آیا علم معصوم تام و بی‌کران است یا محدود؟ (پرسش) 128.png   
  1. دلایل قایلان به تام بودن علم معصوم چیستند؟ (پرسش)
  2. دلایل قایلان به محدود بودن علم معصوم چیستند؟ (پرسش) 128.png   
 10. آیا علم معصوم تفصیلی و با جزئیات است یا اجمالی و کلی؟ (پرسش) 128.png   
 11. آیا وجود اختلاف یا تناقض در علم معصوم ممکن است؟ (پرسش)
 12. اینکه معصوم هرگاه بخواهد علم پیدا می‌کند به چه معناست؟ (پرسش)
 13. آیا علم معصوم ذاتی است یا خداوند به او علم می‌آموزد؟ (پرسش) 128.png   
 14. آیا همه علوم معصوم لدنی است یا آموزش نیز در آنها راه دارد؟ (پرسش)
 15. دیدگاه‌های دانشمندان مسلمان در باره ویژگی‌های علم معصوم چیست؟ (پرسش)
  1. دیدگاه‌های دانشمندان عرفان اسلامی در باره ویژگی‌های علم معصوم چیست؟ (پرسش)
  2. دیدگاه‌های دانشمندان فلسفه و حکمت اسلامی در باره ویژگی‌های علم معصوم چیست؟ (پرسش)
  3. دیدگاه‌های دانشمندان تفسیر در باره ویژگی‌های علم معصوم چیست؟ (پرسش)
  4. دیدگاه‌های دانشمندان حدیث در باره ویژگی‌های علم معصوم چیست؟ (پرسش)
  5. دیدگاه دانشمندان اصول دین مکتب امامیه در باره ویژگی‌های علم معصوم چیست؟ (پرسش)
  6. دیدگاه دانشمندان اصول دین مکتب معتزله در باره ویژگی‌های علم معصوم چیست؟ (پرسش)
  7. دیدگاه دانشمندان اصول دین مکتب اشعریه در باره ویژگی‌های علم معصوم چیست؟ (پرسش)
  8. دیدگاه دانشمندان اصول دین مکتب اباضیه در باره ویژگی‌های علم معصوم چیست؟ (پرسش)
  9. دیدگاه فرقه وهابیت در باره ویژگی‌های علم معصوم چیست؟ (پرسش)

قلمرو علم معصوم

 1. دیدگاه‌های دانشمندان مسلمان در باره قلمرو علم معصوم چیست؟ (پرسش)
  1. دیدگاه‌های دانشمندان عرفان اسلامی در باره قلمرو علم معصوم چیست؟ (پرسش)
  2. دیدگاه‌های دانشمندان فلسفه و حکمت اسلامی در باره قلمرو علم معصوم چیست؟ (پرسش)
  3. دیدگاه‌های دانشمندان تفسیر در باره قلمرو علم معصوم چیست؟ (پرسش)
  4. دیدگاه‌های دانشمندان حدیث در باره قلمرو علم معصوم چیست؟ (پرسش)
  5. دیدگاه دانشمندان اصول دین مکتب امامیه در باره قلمرو علم معصوم چیست؟ (پرسش)
  6. دیدگاه دانشمندان اصول دین مکتب معتزله در باره قلمرو علم معصوم چیست؟ (پرسش)
  7. دیدگاه دانشمندان اصول دین مکتب اشعریه در باره قلمرو علم معصوم چیست؟ (پرسش)
  8. دیدگاه دانشمندان اصول دین مکتب ماتریدیه در باره قلمرو علم معصوم چیست؟ (پرسش)
  9. دیدگاه دانشمندان اصول دین مکتب اباضیه در باره قلمرو علم معصوم چیست؟ (پرسش)
  10. دیدگاه فرقه وهابیت در باره قلمرو علم معصوم چیست؟ (پرسش)
 2. قلمرو علم معصوم تا چه حدی است؟ (پرسش)
 3. آیا معصوم به تمام موضوعات جهان علم دارد؟ (پرسش)
 4. آیا علم تام معصوم امکان عقلی دارد؟ (پرسش)
 5. آیا معصوم باید علم تام داشته باشد؟ (پرسش)
 6. آیا علم تام معصوم با اختیار وی منافات ندارد؟ (پرسش)
 7. آیا اعتقاد به علم تام معصوم شرک نیست؟ (پرسش)
 8. آیا اعتقاد به تام بودن علم معصوم غلو نیست؟ (پرسش)
 9. آیا عدم اعتقاد به علم تام معصوم امام آسیبی به ایمان وارد می‌کند؟ (پرسش)
 10. آیا قول به محدودیت علم معصوم مانع عقلی یا شرعی دارد؟ (پرسش)
 11. چگونه می‌شود معصوم را انسان کامل دانست اما علم او را محدود شمرد؟ (پرسش)
 12. آیا علم تام معصوم ضرورت عقلی دارد؟ (پرسش)
 13. آیا علم تام معصوم ضرورت شرعی دارد؟ (پرسش)
 14. آیا آگاهی معصوم به نحو تام شرطی از شروط امامت است؟ (پرسش)
 15. اگر معصوم علم تام دارد پس چه نیازی به وحی است؟ (پرسش)
 16. آیا نمونه‌هایی از علم تام معصوم در قرآن موجود است؟ (پرسش)
 17. آیا نمونه‌هایی از علم تام معصوم در حدیث موجود است؟ (پرسش)
 18. آیاتی که مخالفان علم تام معصوم به آنها استدلال می‌کنند کدام‌اند؟ (پرسش)
 19. با وجود آیاتی که علم تام معصوم را نفی می‌کنند چگونه این علم اثبات می‌شود؟ (پرسش)
 20. آیاتی که موافقان علم تام معصوم به آنها استدلال می‌کنند کدام‌اند؟ (پرسش)
 21. چگونه آیات نافی علم تام معصوم از غیر خدا با آیات مثبت علم تام معصوم برای غیر او قابل جمع هستند؟ (پرسش)
 22. آیاتی که مخالفان علم تام معصوم پیامبر خاتم به آنها استدلال می‌کنند کدام‌اند؟ (پرسش)
 23. آیا روایاتی وجود دارند که علم تام معصوم را نفی می‌کنند؟ (پرسش)
 24. آیا روایاتی وجود دارند که علم تام معصوم را اثبات می‌کنند؟ (پرسش)
 25. چگونه آیات نافی علم تام معصوم با روایات مثبت علم تام معصوم قابل جمع هستند؟ (پرسش)
 26. چگونه روایات نافی علم تام معصوم با روایات مثبت علم تام معصوم قابل جمع هستند؟ (پرسش)
 27. مصادیق علم معصوم چست؟ (پرسش)
  1. آیا معصوم از علم نجوم آگاهی دارد؟ (پرسش)
  2. آیا معصوم از علم طب آگاهی دارد؟ (پرسش)
 28. دلیل عقلی علم تام پیامبران چیست؟ (پرسش)
 29. دلیل قرآنی علم تام پیامبران چیست؟ (پرسش)
 30. دلیل حدیثی علم تام پیامبران چیست؟ (پرسش)
 31. آیا شاهد تاریخی بر علم تام پیامبران وجود دارد؟ (پرسش)
 32. بر فرض اثبات علم تام پیامبران علم تام امامان چگونه ثابت می‌شود؟ (پرسش)
 33. دلیل عقلی علم تام امامان چیست؟ (پرسش)
 34. دلیل قرآنی علم تام امامان چیست؟ (پرسش)
 35. دلیل حدیثی علم تام امامان چیست؟ (پرسش)
 36. آیا شاهد تاریخی بر علم تام امامان وجود دارد؟ (پرسش)
 37. چرا امامان علم تام معصوم خود را انکار می‌کردند؟ (پرسش)
 38. آيا علم تام معصوم تکلیف‌آور است و معصوم را به عمل بر اساس آن موظف می‌کند؟ (پرسش)
 39. آیا معصوم از علم تام خود بهره می‌برد؟ (پرسش)
  1. آیا معصوم از علم تام خود برای از بین بردن دشمنان خود استفاده نمی‌کند؟ (پرسش)
  2. اگر معصومان علم تام داشتند چرا نوآوری یا اختراعی در علوم تجربی یا ساخت دارو و غیره نداشته‌اند؟ (پرسش)
 40. اگر معصوم از علم تام خود بهره نمی‌برد پس فایده‌اش چیست؟ (پرسش)
 41. آیا معصوم عالم به مشاغل و صناعات است؟ (پرسش)
 42. آیا معصوم عالم به همه زبان‌ها است؟ (پرسش) 128.png   
 43. آیا معصوم عالم به قوانین طبیعی است؟ (پرسش)
 44. آیا علم محدود معصوم ضرورت عقلی دارد؟ (پرسش)
 45. آیا علم محدود معصوم ضرورت شرعی دارد؟ (پرسش)
 46. مهم‌ترین مصادیق علم ویژه معصوم کدام‌اند؟ (پرسش)
 47. علم معصوم به کتاب مرقوم یا کتاب ابرار چگونه علمی است؟ (پرسش)
 48. علم به چه مواردی تنها نزد خداست؟ (پرسش)
 49. آیا علم معصوم قابلیت افزایش دارد؟ (پرسش) 128.png   
 50. افزایش علم معصوم به چه معناست؟ (پرسش) 128.png   
 51. رابطه علم ویژه معصوم با معجزه و کرامت چیست؟ (پرسش) 128.png   
 52. آیا معجزه به واسطه علم معصوم است؟ (پرسش)
 53. آیا معصوم به همه حقایق و معارف قرآن علم دارد؟ (پرسش) 128.png   
  1. آیا معصوم به تفسیر قرآن علم دارد؟ (پرسش)
  2. آیا معصوم به تأویل قرآن علم دارد؟ (پرسش)
  3. آیا معصوم به باطن قرآن علم دارد؟ (پرسش)
 54. آیا پیامبر خاتم علم به خواندن و نوشتن داشت؟ (پرسش)

انتفای علم معصوم

 1. آیا وسوسه به علوم قلبی معصوم راه دارد؟ (پرسش)
 2. آیا معصوم در برخی موارد جهل دارد؟ (پرسش)
 3. آیا معصوم در برخی موارد دچار سهو یا غفلت می‌شود؟ (پرسش)
 4. آیا احادیثی وجود دارند که بر سهو معصوم دلالت داشته باشند؟ (پرسش)
 5. دیدگاه‌های دانشمندان مسلمان در باره سهو یا جهل معصوم چیست؟ (پرسش)
  1. دیدگاه‌های دانشمندان عرفان اسلامی در باره سهو یا جهل معصوم چیست؟ (پرسش)
  2. دیدگاه‌های دانشمندان فلسفه و حکمت اسلامی در باره سهو یا جهل معصوم چیست؟ (پرسش)
  3. دیدگاه‌های دانشمندان تفسیر در باره سهو یا جهل معصوم چیست؟ (پرسش)
  4. دیدگاه‌های دانشمندان حدیث در باره سهو یا جهل معصوم چیست؟ (پرسش)
  5. دیدگاه دانشمندان اصول دین مکتب امامیه در باره سهو یا جهل معصوم چیست؟ (پرسش)
  6. دیدگاه دانشمندان اصول دین مکتب معتزله در باره سهو یا جهل معصوم چیست؟ (پرسش)
  7. دیدگاه دانشمندان اصول دین مکتب اشعریه در باره سهو یا جهل معصوم چیست؟ (پرسش)
  8. دیدگاه دانشمندان اصول دین مکتب ماتریدیه در باره سهو یا جهل معصوم چیست؟ (پرسش)
  9. دیدگاه دانشمندان اصول دین مکتب اباضیه در باره سهو یا جهل معصوم چیست؟ (پرسش)
  10. دیدگاه فرقه وهابیت در باره سهو یا جهل معصوم چیست؟ (پرسش)

جستارهای وابسته

منبع‌شناسی جامع علم معصوم