امامت (پرسش)

از امامت‌پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو

متن این جستار آزمایشی است، امید می رود در آینده نه چندان دور آماده شود.

این مدخل از زیرشاخه‌های بحث امامت است. "امامت" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
110050.jpg

امامت موضوعی مشتمل بر مجموعه‌ای از پرسش‌های مرتبط است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. در بررسی این پرسش‌ها، می‌توان به جنبه‌های گوناگونی - از جمله: عقلی، قرآنی، حدیثی و غیره - نیز پرداخت. برای بررسی جامع این سؤال‌ها و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی امامت مراجعه شود.

 • تا کنون، پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط با امامت به ۲۷۳ مورد رسیده و به شرح ذیل‌اند:

فصل اول: کلیاتی از امامت

 1. امامت چیست؟ (پرسش)
 2. امامت در لغت و اصطلاح به چه معناست؟ (پرسش)
 3. امامت در قرآن و حدیث به چه معنا به کار رفته است؟ (پرسش)
 4. قرآن در مورد امامت چه آیاتی دارد؟ (پرسش)
 5. چه احادیثی در مورد امامت وجود دارد؟ (پرسش)
 6. امام کیست؟ (پرسش)
 7. امام در لغت و اصطلاح به چه معناست؟ (پرسش)
 8. امام در قرآن و حدیث به چه معنا به کار رفته است؟ (پرسش)
 9. قرآن در مورد امام چه آیاتی دارد؟ (پرسش)
 10. چه احادیثی در مورد امام وجود دارد؟ (پرسش)
 11. امامت چه کاربردهایی دارد؟ (پرسش)
 12. بحث از امامت چه اهمیت یا ضرورتی دارد؟ (پرسش)
 13. دیدگاه‌های فرق و مذاهب اسلامی در باره امامت چیست؟ (پرسش)
  1. دیدگاه مذهب امامیه در باره امامت چیست؟ (پرسش)
  2. دیدگاه مذهب معتزله در باره امامت چیست؟ (پرسش)
  3. دیدگاه مذهب اشعریه در باره امامت چیست؟ (پرسش)
  4. دیدگاه مذهب اباضیه در باره امامت چیست؟ (پرسش)
  5. دیدگاه مذهب اسماعیلیه در باره امامت چیست؟ (پرسش)
  6. دیدگاه مذهب زیدیه در باره امامت چیست؟ (پرسش)
  7. دیدگاه مذهب ماتریدیه در باره امامت چیست؟ (پرسش)
  8. دیدگاه فرقه وهابیت در باره امامت چیست؟ (پرسش)
  9. دیدگاه مذهب اهل سنت در باره امامت چیست؟ (پرسش)
 14. موارد اختلافی امامیه و اهل سنت در مورد امامت چیست؟ (پرسش)
 15. نظر امامیه در مورد تعیین تکلیف بر خداوند بر وجوب امامت چیست؟ (پرسش)
 16. آیا کلامی‌انگاری امامت بدعت‌آمیز است؟ (پرسش)
 17. آیا مخالفان امامت کافراند؟ (پرسش)
 18. آیا امامت موروثی است؟ (پرسش)
 19. آیا امامت از دوران کودکی امکان‌پذیر است؟ (پرسش)
 20. آیا مقام امامت بر مقام نبوت برتری دارد؟ (پرسش)
 21. آیا امامان شیعه بر دیگر پیامبران برتری دارند؟ (پرسش)
 22. آیا می‌توان به مقام امامت بدون مقام نبوت رسید؟ (پرسش)
 23. آیا امامت با دموکراسی ناسازگار است؟ (پرسش)
 24. آیا غیبت امام با فلسفه ضرورت امامت ناسازگار است؟ (پرسش)
 25. آیا مهدویت با دموکراسی ناسازگار است؟ (پرسش)

فصل دوم: رابطه امامت با خاتمیت

فصل سوم: تعیین امام

 1. راه تعیین امام از دیدگاه فرق و مذاهب اسلامی چیست؟ (پرسش)
  1. دیدگاه مذهب امامیه در باره راه تعیین امام چیست؟ (پرسش)
  2. دیدگاه مذهب معتزله در باره راه تعیین امام چیست؟ (پرسش)
  3. دیدگاه مذهب اشعریه در باره راه تعیین امام چیست؟ (پرسش)
  4. دیدگاه مذهب اباضیه در باره راه تعیین امام چیست؟ (پرسش)
  5. دیدگاه مذهب اسماعیلیه در باره راه تعیین امام چیست؟ (پرسش)
  6. دیدگاه مذهب زیدیه در باره راه تعیین امام چیست؟ (پرسش)
  7. دیدگاه مذهب ماتریدیه در باره راه تعیین امام چیست؟ (پرسش)
  8. دیدگاه فرقه وهابیت در باره راه تعیین امام چیست؟ (پرسش)
  9. دیدگاه فرقه کیسانیه در باره راه تعیین امام چیست؟ (پرسش)
  10. دیدگاه فرقه بکریه در باره راه تعیین امام چیست؟ (پرسش)
 2. آیا وجوب تعیین امام بدعت‌آمیز است؟ (پرسش)
 3. آیا نصب امام در قرآن آمده است؟ (پرسش)
 4. چرا نام امام علی در قرآن نیامده است؟ (پرسش)
 5. آیا نصب امام در روایات نبوی آمده است؟ (پرسش)
 6. آیا نصب امام عامل تفرقه بین مسلمانان است؟ (پرسش)
 7. اگر نصب امام اتفاق افتاده است پس چرا شهرت ندارد؟ (پرسش)
 8. آیا بیعت صحابه و مردم با ابوبکر در سقیفه برای اثبات امامت او کافی نیست؟ (پرسش)
 9. اگر نصب امام علی اتفاق افتاد پس چرا او به این انتصاب احتجاج نکرد؟ (پرسش)
 10. اگر امام علی برای امامت نصب شده است پس چرا برای تصدی حکومت اقدام نکرد؟ (پرسش)
 11. اگر امام علی برای امامت نصب شده است پس چرا سال‌ها سکوت کرد؟ (پرسش)
 12. اگر امام علی برای امامت نصب شده است پس چرا بیعت ابوبکر پذیرفت؟ (پرسش)
 13. اگر امام علی برای امامت نصب شده است پس چرا در شورای تعیین خلیفه سوم شرکت کرد؟ (پرسش)
 14. اگر امام علی برای امامت نصب شده است پس چرا حکومت را پس از قتل خلیفه سوم نپذیرفت؟ (پرسش)
 15. اگر امام علی برای امامت نصب شده است پس چرا با خلفای وقت خود همکاری کرد؟ (پرسش)
 16. اگر امام علی برای امامت نصب شده است پس چرا به نماز خلفا اقتدا کرد؟ (پرسش)
 17. اگر امام علی برای امامت نصب شده و خلیفه دوم از دید او نامشروع است پس چرا رابطه فامیلی با او برقرار کرد؟ (پرسش)
 18. اگر امام علی برای امامت نصب شده و دیگر خلفا از دید او نامشروع‌اند پس چرا سه فرزند خود را به نام‌های خلفا نام‌گذاری کرد؟ (پرسش)
 19. اگر امام علی برای امامت نصب شده و دیگر خلفا از دید او نامشروع‌اند پس چرا از خلفا ستایش و تمجید کرد؟ (پرسش)
 20. آیا نصوص نصب و خلافت امام علی تعارض ندارند؟ (پرسش)
 21. نظریه انتخاب در تعیین امام چیست؟ (پرسش)
  1. دلایل باورمندان به نظریه انتخاب چیست؟ (پرسش)
  2. آیا قرآن بر نظریه انتخاب دلالتی دارد؟ (پرسش)
  3. آیا سیره یا رفتار صحابه بر نظریه انتخاب دلالتی دارد؟ (پرسش)
  4. آیا روش انتخاب دارای مشروعیت است‏؟ (پرسش)
  5. آیا نظریه انتخاب اختلاف‌خیز است‏؟ (پرسش)
 22. نظریه انتصاب‏ در تعیین امام چیست؟ (پرسش)
  1. دلایل باورمندان به نظریه انتصاب‏ چیست؟ (پرسش)
  2. آیا قرآن بر نظریه انتصاب دلالتی دارد؟ (پرسش)
  3. آیا سیره یا رفتار صحابه بر نظریه انتصاب دلالتی دارد؟ (پرسش)
  4. آیا نظریه انتصاب اختلاف‌خیز است‏؟ (پرسش)
  5. آیا روش انتصاب دارای مشروعیت است‏؟ (پرسش)
 23. نصب امام بر عهده کیست؟ (پرسش)
 24. آیا نصب امام از افعال الهی است؟ (پرسش)
 25. معیار حقانیت انتصاب و نادرستی انتخاب امام در اسلام چیست؟ (پرسش)
 26. دلایل ضرورت انتصاب چیست؟ (پرسش)
 27. نص چیست؟ (پرسش)
 28. آیا نص یکی از راه‌های تعیین امام است؟ (پرسش)
 29. آیا دعوت یکی از راه‌های تعیین امام است؟ (پرسش)
 30. آیا بیعت یا انتخاب‏ یکی از راه‌های تعیین امام است؟ (پرسش)
 31. آیا غلبه یا استیلاء یکی از راه‌های تعیین امام است؟ (پرسش)
 32. آیا معجزه یکی از راه‌های تعیین امام است؟ (پرسش)
 33. آیا وراثت یکی از راه‌های تعیین امام است؟ (پرسش)
 34. راه تعیین امام از دیدگاه مذهب امامیه چیست؟ (پرسش)
 35. آیا عصمت امام در تعیین او شرط است‏؟ (پرسش)
 36. آیا افضلیت امام در تعیین او شرط است‏؟ (پرسش)
 37. سیره پیامبر خاتم در تعیین امام چیست؟ (پرسش)
 38. آیا امام خلیفه پیامبر یا وکیل مردم است‏؟ (پرسش)
 39. آیا اجماع یکی از راه‌های تعیین امام است؟ (پرسش)
 40. آیا سیره صحابه یا رفتار آنان یکی از راه‌های تعیین امام است؟ (پرسش)
 41. آیا خلافت ابوبکر از راه بیعت قابل اثبات ‏است؟ (پرسش)
 42. دلایل منکران نص بر امامت چیست‏؟ (پرسش)
 43. آیا می‌توان نص بر امامت را با فرائض اسلامی مقایسه کرد‏؟ (پرسش)
 44. آیا احتجاج و قیام‏ در هنگام عدم تمکین مردم بر امام حق واجب است؟ (پرسش)
 45. آیا نصوص دال امامت‏ تعارض دارند؟ (پرسش)
 46. آیا دلالت نصوص بر نصب و امامت امام علی تام‌اند؟ (پرسش)

فصل: رابطه امامت با خلافت

فصل: رابطه امامت با بیعت

فصل: رابطه امامت با مفاهیم سیاسی معاصر

فصل: اهمیت و جایگاه امامت

فصل: جایگاه امام در عقاید شیعه

فصل: مراتب و شؤون امام و امامت

فصل: امامت و فلسفه خلقت

فصل: ضرورت امامت

فصل: ضرورت شناخت امام

فصل ششم: صفات و ویژگی‌های امام

فصل: شرایط و بایستگی‌های امامت

فصل: نخست: عصمت امام

فصل: علم امام

فصل: پاکزادی امام

فصل: عدالت امام

فصل: افضلیت امام

فصل: مقام امامت

فصل: ولایت امامان

فصل: مرجعیت دینی امامان

فصل: وظیفه امت در قبال امام

فصل: امامت در قرآن

جستارهای وابسته

 1. آثار امامت
 2. امامت (نمایه موضوعی)

منبع‌شناسی جامع امامت

 1. کتاب‌شناسی امامت؟ (پرسش)
 2. مقاله‌شناسی امامت؟ (پرسش)
 3. پایان‌نامه‌شناسی امامت.